Przejdź do Deklaracja dostępności

System Obsługi Programów CRPK

Deklaracja dostępności serwisu sop.crpk.pl

Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej System Obsługi Programow CRPK.

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Serwis posiada niepoprawną strukturę nagłówkową,
 • Obiekty graficzne nie posiadaja adekwatnych tekstów alternatywnych,
 • Niektóre odnośniki graficzne nie posiadają opisów alternatywnych,
 • Na stronie są linki niezrozumiałe poza kontekstem wizulanym, w którym zostały umieszczone,
 • Niektóre obiekty formularzy nie mają poprawnie zdefiniowanych etykiet,
 • Na stronie brakuje linków z przekierowaniem do głównej treści,
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
 • Linki prowadzące do dokumentów nie mają podanych formatów oraz rozmiarów plików,

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez: Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mikołaj Turowski,.
 • E-mail: biuro@crpk.pl

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa.

Dokument jest w trakcie opracowania.